Over Ons

De Stichting Cirkel van Geweld heeft het vergroten van het bewustzijn over de verbanden die bestaan tussen huiselijk geweld tegen mensen en geweld tegen huisdieren als missie.

Visie

De Stichting Cirkel van Geweld vindt het noodzakelijk dat er verbindingen komen tussen beleid gericht op huiselijk geweld en beleid, dat zich richt op dierenmishandeling. Beleid gericht op huiselijk geweld en beleid gericht op dierenmishandeling moeten worden gekoppeld. Nieuw ontwikkeld integraal beleid levert veel voordelen op:

  • Kruisverbanden kunnen worden gelegd tussen de disciplines: politie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, (vrouwen)opvang, dierenartsen, artsen, dierenbeschermers, AMK’s, justitie, enz.
  • Samenwerking tussen verschillende professionals op het gebied van huiselijk geweld en dierenwelzijn wordt gestimuleerd.
  • Deze samenwerking levert betere preventie en vroegsignalering op van geweldsituaties tegen mens en dier, waardoor erger kan worden voorkomen.
  • Kennis wordt uitgewisseld  en er vindt opvulling plaats van kennishiaten.

Dierenpleegzorg

De Stichting Cirkel van Geweld heeft zich sterk gemaakt voor initiatieven die tot doel hebben de opvang en verzorging te regelen voor dieren die vanwege een situatie van huiselijk geweld tijdelijk niet door hun eigenaar kunnen worden verzorgd. Zij heeft daarbij steun ontvangen van de Ida Zilverschoon Stichting die daarvoor een bedrag beschikbaar stelde. Inmiddels heeft het IFAW het ‘Blijf van mijn dier’-project gerealiseerd. Voor opvang en verzorging van dieren uit een situatie met huiselijk geweld kunt u hier meer informatie vinden.

Doelstelling

Cirkel van geweld doorbreken met vergroten van bewustzijn

De Stichting Cirkel van Geweld wil het bewustzijn over de relatie die er bestaat tussen geweld tegen mensen en geweld tegen dieren vergroten. Hoe groter het bewustzijn en de kennis op dit terrein des te eerder kan geweld in de samenleving worden opgespoord, aangepakt en voorkomen.

Voorlichting en onderwijs

De Stichting Cirkel van Geweld geeft daarom voorlichting, verzorgt publicaties, geeft lezingen/workshops en onderwijs. De stichting richt zich daarbij in eerste instantie op organisaties en disciplines die in verhoogde mate te maken (kunnen) hebben met geweld tegen mens en/of dier, zoals politie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, vrouwenopvang, artsen, Ministerie van Veiligheid en Justitie, dierenartsen, dierenbeschermers, gemeenten en overige relevante betrokkenen.

Onderzoek en lobby

Voorts initieert de Stichting Cirkel van Geweld onderzoek op het terrein van huiselijk geweld en dierenmishandeling. Tevens lobbyt de stichting bij beleidsmakers, politici en relevante organisaties voor het uitwisselen van gegevens en samenwerking tussen de verschillende disciplines met als doel te komen tot betere preventie en vroeg signalering van huiselijk geweld met mensen en dieren als slachtoffers.
Geweld tegen mens en dier is onacceptabel. 

Bestuur

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Dr. Mr. Goos Cardol
Secretaris: Prof.dr. Marie-Jose Enders-Slegers
Penningmeester: vacant
Lid: Dr. Joanna Swabe
Lid: Margot Verbaarschot
Lid: Magda Elsinga

Goos_Cardol Goos Cardol, Voorzitter
Dr.Mr. Goos Cardol is juridisch adviseur bij het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht. Zijn aandachtsgebieden zijn de kinderbeschermingsmaatregelen, preventie huiselijk geweld, internationale kinderbescherming, minderjarige vreemdelingen en kinderrechten. Daarnaast is hij voor anderhalve dag per week verbonden aan de Zuyd Hogeschool te Sittard als lector ‘Opvoeden in het Publieke Domein’. Het lectoraat richt zich op ondersteuning van de Limburgse gemeenten in het transitieproces van provincie naar gemeenten, onder meer door onderzoek en publicaties naar hoe de eigen kracht van gezinnen kan worden versterkt en welke rol het sociale netwerk daarin kan spelen.

Goos Cardol is bestuurslid van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht, medewerker aan het Tijdschrift Familie- en Jeugdrecht, lid van de redactieadviesraad van het Tijdschrift voor de Rechten van het Kind (uitgave DefenceforChildren) en lid van de werkgroep jeugdrecht van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten (NJCM).

 

Marie-Jose_Enders-Slegers Marie-Jose Enders-Slegers, Secretaris
Dr. Marie-Jose Enders-Slegers is een GZ-psycholoog en is bijzonder hoogleraar Antrozoologie – studie mens-dier relaties- op de Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit te Heerlen. Hieraan voorafgaand heeft zij vanaf 1990 tot september 2012 op de universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de betekenis van mens-dier interacties voor kwetsbare mensen (dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, autistische kinderen enzovoort) en naar de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

Ze heeft AAIZOO opgericht (Animal Assisted Interventies in Zorg, Onderzoek en Onderwijs) en de Taskforce Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling, is Vice President van IAHAIO ( International Association of Human Animal Interaction Organizations)  en was/is bestuurslid van o.a. de internationale organisaties ISAZ en HABRI. Ze is mede-oprichter van de ‘Stichting Cirkel van Geweld: de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld’.

 

Joanna_Swabe Joanna Swabe, Bestuurslid
Dr. Joanna Swabe is werkzaam als EU Directeur bij Humane Society  International (HSI), een van de grootste dierenbeschermingsorganisaties ter wereld.  In 1997 promoveerde ze als sociologe van de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over de relatie tussen mensen en  andere dieren en het ontstaan van de diergeneeskunde. Zij heeft een breed scala aan wetenschappelijke artikelen, boeken en onderzoeksrapporten gepubliceerd, voornamelijk op het gebied van mens-dierrelaties. Swabe heeft ook veel jaren in het bestuurgezeten van de International Society forAnthrozoology (ISAZ) en is nog steeds lid van het redactionele adviesraad van de tijdschrifAnthrozoös. Sinds 2004 is Swabe professioneel werkzaam geweest op het gebied van dierenbescherming. Zij werkte drie jaren als senior beleidsmedewerker bij Bont voor Dieren en daarna als wetenschappelijk stafmedewerkerbij de Nicolaas G. Pierson Foundation. Sinds 2008 behartigt Swabe de belangen van HSI in Brussel en werkt aan een verscheidenheid aan politieke vraagstukken met betrekking tot de bescherming van dieren.

 

Margot Verbaarschot, Member
Margot Verbaarschot is recherchekundige bij de zedenrecherche van Politie Zeeland-West Brabant. In 2013 schreef zij een masterthese over dierenmishandeling door kinderen en in hoeverre dit door de politie gebruikt kan worden in ter vroegsignalering van huiselijk geweld en gedragsproblematiek die op latere leeftijd kan leiden tot criminaliteit. Na actief te zijn geweest als vrijwilliger voor de dierenbescherming en stichting Wakker Dier zet zij zich nu in voor de stichting Cirkel van Geweld.

 

Magda Elsinga
Magda Elsinga is medeoprichter en voorzitter van St. hulp en herplaatsing huisdieren (Shhh) en werkzaam bij een zorginstelling. Vanuit deze invalshoeken heeft zij mogelijkheden om huiselijkgeweld/dierenmishandeling te signaleren en/of gevolgen daarvan te zien. De Shhh werkt voor de (tijdelijke) opvang van dieren met pleeggezinnen. Magda is gediplomeerd kynologisch gedragstherapeut en gedragsbeoordelaar.